บุคลากรในสาขา

อาจารย์พงศกร หลีตระกูล
หัวหน้าสาขา

pongsakorn.lee@rmutr.com

อาจารย์วิชัย พุ่มจันทร์
อาจารย์ประจำ

wichaipumchan@hotmail.com

ผศ.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ
อาจารย์ประจำ

natthasak_idt@hotmail.com

ผศ.เฉลิมพล คล้ายนิล
อาจารย์ประจำ

chalermpol_2517@hotmail.com

ผศ.ดร.คมกริช ละวรรณวงษ์
อาจารย์ประจำ

komgrit.law@kmutt.ac.th

อาจารย์จิณกมล ลุยจันทร์
อาจารย์ประจำ

jinkamon_mate01@hotmail.com

อาจารย์พิสิทธิ์ เมืองน้อย
อาจารย์ประจำ

phisith.mua@rmutr.ac.th
0810102345

นายวัชระพร สำมณี
เจ้าหน้าที่

watcharapornsom220@gmail.com